Lesy

Agroma s.r.o.

Image

Celková výmera obhospodarovaného lesa je 1789,25 ha. Výmera lesných pozemkov je 1822,48 ha. Lesné pozemky sa nachádzajú v Bielych Karpatoch v katastrálnom území Skalice, Chropova, Lopašova a Unína.

Agroma sa zaoberá ťažbou a predajom drevných sortimentov a haluziny po ťažbe. Predávame ako listnaté tak aj ihličnaté drevo. Druhy drevín listnaté: buk, hrab, dub, javor, čerešňa, agát, topoľ, lipa, ihličnaté: smrek, borovica, smrekovec

Sortimenty sa predávajú priamo z odvozného miesta v celých dĺžkach (8až12m) v týchto akostných triedach: II ak. trieda, IIIA ak. trieda, IIIB ak. trieda, IIIC ak. trieda, IIID ak. Trieda , výber z vlákniny a vláknina. Predaj sa realizuje formou združených výrezov.

Haluzinu po ťažbe u tvrdých drevín je možné spracovať ako ,,samovýrobu palivového dreva,, s tým pravidlom, že majú prednosť záujemcovia z okolitých miest a obcí, do ktorých katastrálnych území les patrí.

Zodpovedná osoba

Ing. Ján Flamík