Rastlinná výroba

Agroma s.r.o.

Image

Agroma s.r.o. hospodári v regióne, ktorý je situovaný v repárskej výrobnej oblasti, spadajúcej do katastrálnych území Holíč, Gbely, Petrova Ves ,Unín, Radimov a Kopčany . Miestna klimatická oblasť je charakterizovaná ako teplá, veľmi suchá, nížinná s priemernou teplotou 9,5 °C, suma priemerných denných teplôt nad 10°C sa pohybuje v rozmedzí 2800-3000 °C. Ročný úhrn zrážok je 400 - 500 mm.

Dominantným pôdnym typom sú černozeme, regozeme a čiernice a z hľadiska pôdneho druhu prevažujú stredne ťažké pôdy (hlinité).

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy podniku je 1668 ha, z toho:

orná pôda 1349 ha
trvalé trávne porasty 319 ha

Hlavné zameranie rastlinnej výroby je na produkciu obilnín, ktoré pestujeme na viac ako 50% ornej pôdy (pšenica ozimná mäkká a tvrdá, raž siata, jačmeň jarný, ovos, kukurica na zrno), repky ozimnej, cukrovej repy, krmovín (kukurica na siláž, lúčne seno).

Zodpovedná osoba

Mgr. Blanka Bestrová