Rastlinná výroba

ROD Skalica, a.s.

Image

ROD Skalica hospodári v regióne, ktorý je situovaný v repárskej výrobnej oblasti, spadajúcej do katastrálnych území miest Skalice a Holíča a taktiež obcí Vrádište, Kátov a Mokrý Háj. Miestna klimatická oblasť je charakterizovaná ako teplá, veľmi suchá, nížinná. Suma priemerných denných teplôt nad 10°C, sa pohybuje v rozmedzí 2800 – 3000 °C. Dĺžka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C predstavuje 237 dní. Priemerná teplota vzduchu v januári, je udávaná na úrovni -1 až -3°C a priemerná teplota vzduchu za vegetačné obdobie (apríl - september) dosahuje hodnôt 15 - 17°C. Ročný zrážkový úhrn sa pohybuje v rozmedzí intervalu 400 – 500 mm. Dominantnými pôdnymi typmi sú hlavne černozem, regozem, černica a hnedozem. Zrnitostné zloženie štruktúry pôdneho fondu reprezentujú v prevažnej miere pôdy stredne ťažké, piesočnato-hlinité, ktoré zaberajú 70% výmery poľnohospodárskej pôdy v okrese Skalica. Hladina podzemnej vody sa nachádza na úrovni 155 – 160 m.n.m.

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy podniku je 3186 ha, ktorá sa ďalej rozčleňuje na jednotlivé kultúry a to:

orná pôda 2734 ha
trvalé trávne porasty 408 ha
trvalé plodiny 44 ha

Osevný postup je orientovaný na produkciu konvenčných, veľkotonážnych poľnohospodárskych plodín s dominantným zastúpením ozimných obilnín – pšenica tvrdá a mäkká. Významné postavenie zaujímajú i olejniny a to hlavne repka olejná, ktorú v menšej plošnej výmera dopĺňa horčica biela. Zostavu hlavných (nosných) plodín uzatvára cukrová repa a kukurica siata v zrnovej i silážnej forme. Skladbu osevu dotvárajú menej tradičné avšak z biologického a ekonomického hľadiska pomerne zaujímavé plodiny ako facélia vratičolistá a pohánka jedlá.

Zodpovedná osoba

Ing. Boris Slatinský