Rastlinná výroba

PD Gbely, a.s.

Image

PD Gbely, a.s. hospodári v regióne, ktorý je situovaný v repárskej výrobnej oblasti, spadajúcej do katastrálneho územia Gbely a Prímoravské lúky. Miestna klimatická oblasť je charakterizovaná ako teplá, veľmi suchá, nížinná s priemernou teplotou 9,5 °C, suma priemerných denných teplôt nad 10°C sa pohybuje v rozmedzí 2800-3000 °C. Ročný úhrn zrážok je 400 - 500 mm.

Dominantným pôdnym typom sú černozeme, regozeme a čiernice a z hľadiska pôdneho druhu prevažujú stredne ťažké pôdy (piesočnato -hlinité).


Celková výmera poľnohospodárskej pôdy podniku je 1800 ha, z toho:

orná pôda 1565,3 ha
trvalé trávne porasty 230,0 ha
vinohrady 4,7 ha

Hlavné zameranie rastlinnej výroby je na produkciu obilnín, ktoré pestujeme na viac ako 50% ornej pôdy (pšenica ozimná mäkká a tvrdá, raž siata, jačmeň jarný, ovos, kukurica na zrno), repky ozimnej, cukrovej repy, krmovín (kukurica na siláž, lúčne seno) .

Zodpovedná osoba

Ing. Mária Medlenová